هاست ویژه وردپرس

wp-1

الف - 50 مگابایت فضا / 7000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-2

ب - 100 مگابایت فضا / 12000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-3

ج - 200 مگابایت فضا / 25000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-4

د - 500 مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-5

ه - 1000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-6

و - 2000 مگابایت فضا / 120000 مگابایت ترافیک ماهانه

wp-7

ی - 5000 مگابایت فضا / 200000 مگابایت ترافیک ماهانه